przejdź do Sochaczew.pl
121125 odwiedzin
Dyżur wakacyjny

 

PROSIMY O ZAPISYWANIE DZIECI NA

DYŻUR WAKACYJNY

 

Warunkiem zakwalifikowania dziecka na dyżur jest:

 

1. Praca zawodowa każdego z rodziców w okresie pełnienia dyżuru przez przedszkole.

2. Wypełnienie i złożenie w przedszkolu macierzystym ,,Karty zgłoszenia dziecka na dyżur letni w terminie od 1 czerwca 2018r. do 20 czerwca 2018 r. oraz dowodem opłaty za czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.

3. Zaświadczenie z zakładu pracy o nie korzystaniu przez rodziców w danym miesiącu z urlopu wypoczynkowego.

4. Upoważnienie do odbioru dziecka.

5. Inne wymagania zgodne z zasadami zapisu dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew.

 

Uwaga:

Przy wpłatach do banku na konto prosimy podawać dokładne imię i nazwisko dziecka oraz wpłacać dokładną sumę pieniędzy.

 

Lp.

Nazwa i adres

przedszkola dyżurującego

Termin dyżuru

Nr rachunku w Banku

PeKaO S.A. I/O Sochaczew

1.

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1

ul. Hanki Sawickiej 2 ;96-500 Sochaczew

tel.-046 8622648

SIERPIEŃ

Przedszkole Nr 1

 

31 1240 1822 1111 0000 0719 8616

2.

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3

ul. Poprzeczna 9 ; 96- 500 Sochaczew

tel/fax -046 8624170

SIERPIEŃ

 

Przedszkole Nr 3

 

05 1240 1822 1111 0000 0719 8599

 

3.

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4

ul. 15-sierpnia 50; 96-500 Sochaczew

tel.-046 8630920

LIPIEC

Przedszkole Nr 4

 

84 1240 1822 1111 0000 0719 8632

4.

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 6

ul. Chodakowska 4; 96- 500 Sochaczew

te/fax-.046 8632643

LIPIEC

 

Przedszkole Nr 6

 

72 1240 1822 1111 0000 0719 8557

5.

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7

ul. Żwirki i Wigury 15;96-500 Sochaczew

tel/fax -046 8623380

LIPIEC

Przedszkole Nr 7

 

28 1240 1822 1111 0000 0719 8573

 

 

 

Załącznik nr 1

do karty zgłoszenia dziecka do przedszkola

.............................................................................................................................................................

Nazwisko i imię matki /opiekunki dziecka miejsce zamieszkania nr telefonu

 

 

.................................................................................................................................................................................................................

Nazwisko i imię ojca /opiekuna dziecka miejsce zamieszkania nr telefonu

 

 

 

Oświadczenie

 

 

Do odbioru z przedszkola dziecka.....................................................................................................................

upoważniam/y następujące osoby:

 

1 .................................................................................................................................................................................

imię i nazwisko miejsce zamieszkania nr telefonu

2

.................................................................................................................................................................................

imię i nazwisko miejsce zamieszkania nr telefonu

 

3 .................................................................................................................................................................................................................................................................

imię i nazwisko miejsce zamieszkania nr telefonu

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.

 

 

 

 

Sochaczew, dnia ......................                                            ....................................           .......................................                                                                                                                                              podpis matki                                podpis ojca                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Załącznik nr 2

 

.......................................................

(pieczęć przedszkola)

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA DYŻUR LETNI

Proszę o przyjęcie dziecka.................................................. PESEL..........................................

(imię i nazwisko)

ur...............................………do Miejskiego Przedszkola .........................................................

…………………………………………………………………………………………………

(numer, nazwa i adres)

na .........godzin dziennie i ....................posiłki od dnia ..................do dnia……………..

 

Adres zamieszkania dziecka

...........................................................................................................................................

( kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

I. Dane rodziców /opiekunów prawnych dziecka.

 

Imiona i nazwiska rodziców /opiekunów prawnych.................................................................

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych............................................................... ..


.......................................................................................................................................................

 

Telefon domowy................................... telefony do natychmiastowego kontaktu......................

 

II. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu (stan zdrowia, ewentualne potrzeby specjalne, itp.)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

inne uwagi, propozycje, sugestie..................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

III. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych.

Wyrażamy zgodę na zbieranie , przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z pobytem w przedszkolu naszego dziecka, danych osobowych naszych i dziecka oraz upoważnionych do odbioru dziecka osób, przez Dyrektora Przedszkola – zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

.................................................... ................................................

podpis matki/opiekuna prawnego podpis ojca/opiekuna prawnego

 

Sochaczew, dnia.................................................

 

IV. Decyzja Dyrektora Przedszkola.

 

Kwalifikuję dziecko do przyjęcia do przedszkola na .................godzin pobytu dziennie i .............posiłki od dnia.......................

 

Nie kwalifikuję dziecka z powodu........................................................................................ .....

.................................................................................................................................................... .

 

 

Sochaczew, dnia .................................................

……………………………

( pieczęć i podpis dyrektor)

 

A A A
16.06.2018
godz.12:44
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość