78875 odwiedzin
 
 

U C H W A Ł A Nr XVI/136/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 listopada 2011r.

A A A

U C H W A Ł A Nr XVI/136/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 listopada 2011r.

 

w sprawie  zmiany Uchwały Nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia  opłat  za ponadprogramowe  świadczenia  udzielane przez przedszkola prowadzone  przez Gminę Miasto Sochaczew.

        
Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z  dnia 7 września  1991 roku o systemie  oświaty (tekst jednolity Dz. U. z  2004 r. Nr  256,poz. 2572  z  późniejszymi  zmianami), Rada Miejska w  Sochaczewie uchwala, co następuje:
                                                 
                                                             §  1

W Uchwale Nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 maja 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:
„Koszt  jednostkowy za jedną godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 ustala się w wysokości  0,175% minimalnego wynagrodzenia za pracę, (zgodnego z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę), w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy czym opłata za ostatnie pół godziny doliczana jest do ostatniej godziny pracy przedszkola. Rozliczenie godzin wygląda w następujący sposób:  7.30-12.30 – realizacja bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, 6.30-7.30; 12.30-13.30; 13.30-14.30; 14.30-15.30; 15.30-17.00 (lub Miejskie Przedszkole nr 6: 15.30-16.30; 16.30-18.00) –  godziny wykraczające poza bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.”

2.  § 4 otrzymuje brzmienie:
„Wysokość miesięcznej  opłaty za świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 stanowi iloczyn liczby  dni  obecności dziecka w przedszkolu  w danym  miesiącu, kosztu  jednostkowego ustalonego na podstawie § 2 oraz dziennej liczby  godzin wykraczających  ponad 5- godzinne bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, ustaloną  na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik do uchwały. W przypadku, kiedy nieobecność dziecka w przedszkolu wynosi więcej niż 10 dni roboczych odpłatność za przedszkole wynosi 50% miesięcznej opłaty stanowiącej  iloczyn liczby dni  pracy przedszkola  w danym  miesiącu, kosztu  jednostkowego ustalonego na podstawie § 2 oraz dziennej liczby  godzin wykraczających  ponad 5- godzinne bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, ustaloną  na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik do uchwały.                                                              § 2
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi Miasta Sochaczew.


                                                              § 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od dnia publikacji  w Dzienniku Urzędowym
Województwa  Mazowieckiego  z  mocą  obowiązującą  od 1  stycznia 2012roku.   

 
kalendarz wydarzeń
maj 2017
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
najnowsze zdjęcia
 
 
kontakt
Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii na temat szkoły, składania wniosków oraz zadawania pytań.

imię i nazwisko
adres e-mail
miejsce na opinię, wniosek, pytanie