przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
178490 odwiedzin
Czasowe zawieszenie funkcjonowania Miejskiego Przedszkola Nr 1

Szanowni Rodzice

 

W związku z Rozporządzeniem MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 29 marca 2021 r. do 9.04.2021 ogranicza się funkcjonowanie Miejskiego Przedszkola nr1 w Sochaczewie.

Ograniczenie będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość .

Do placówki na wniosek Rodziców będą mogły uczęszczać dzieci:

1) posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego określonych w wytycznych MEN, MZ, GIS

2) których rodzice są zatrudnieni w podmiotach medycznych oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej)

Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki w przedszkolu, wnioskują do dyrektora przedszkola o objęcie ich dziecka opieką (w załączeniu winni przedłożyć oświadczenie o zatrudnieniu w podmiocie na stanowisku pracownika medycznego lub służby porządkowej oraz klauzulę:

 

,,Oświadczam, że informacje podane przeze mnie we wniosku są zgodne z prawdą oraz, jestem świadomy (świadoma) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny (dz. u. z 2019 r. poz. 1950, z późn. zm.) za złożenie fałszywego oświadczenia lub zatajenia prawdy.”

 

 

Załączniki:

Informacja dla rodziców.doc

Wniosek o objęcie opieką.doc

Rozporzadzenie_przedszkola (1).pdf

Jolanta Skotak

Dyrektor

Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Sochaczewie

 

 

 

 A A A
26.03.2021
godz.23:02
 
kontakt